กิจกรรมการท่องเที่ยว
อาหารพื้นเมือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักฟาร์มมหาวิทยาัลัย
 


 
ตัวอย่างบ้านพักโฮมสเตย์
 
 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านโปง เชียงใหม่
โทร . 081-961-5960, e-mail : homestaybanpong@gmail.com