หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเราค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วันที่ 11 - 12 กุมพาพันธ์ 2553