หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเราโปรแกรมศึกษาดูงานฟาร์มมหาวิทยาลัย
ฐานเรียนรู้ประจำฟาร์มมหาวิทยาลัย

1.ฐานเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน

2.ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตผักสดในระบบเกษตรอินทรีย์

3.ฐานการเรียนรู้การผลิตไม้ผลต่างถิ่น (เงาะ ทุเรียน ลองกอง)

4.ฐานการเรียนรู้การผลิตไม้ผลในโรงเรือน (องุ่น เสาวรส)

5.ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ ในระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อชุมชน

6.ฐานเรียนรู้การผลิตมะม่วงอินทรีย์เชิงพาณิชย์

7. ฐานเรียนรู้การผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลรับรองพันธุ์

8. ฐานเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ในพื้นที่  โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

อัตราค่าใช้จ่าย :

  • ค่าอาหารว่าง 30 บาท/คน
  • ค่าอาหารต่อมื้อ 150 บาท/ คน
 

**ฐานการเรียนรู้ส่วนหน่วยงานอื่นในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย หากต้องการศึกษาดูงานเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน (จุดที่ 2,4,5,6,7,8,11,12)

 

สนใจศึกษาดูงาน  ติดต่อ  นายกฤษณโชติ  ประชาโรจน์  เบอร์โทร 053-875700 – 3  หรือ www.cowboyfarm.mju.ac.th