หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเรา
ค่ายแทนคุณ
ศูนย์การเรียนรู้ใต้ร่มบารมี สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1
aaaaa


ค่ายแทนคุณ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  มีประวัติความเป็นมาโดยสังเขปดังนี้

พื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จำนวน 3,686 ไร่ เป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า โดยชุมชนบ้านโปง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โดยมี อ.ทรงศักดิ์  ภู่น้อย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ

วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 อ.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ  ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้สรุปข้อมูลจากการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว และจากสภาพพื้นที่ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้   พัฒนาอาชีพราษฎร  และให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้  จึงได้มีแนวคิดในการจัดตั้งค่าย แทนคุณ  เพื่อดำเนินกิจกรรมค่ายพักแรม  ให้บริการลูกเสือ – เนตรนารี  และบุคคลทั่วไป  ทั้งนี้มีกิจกรรมเสริมในด้านการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน

ค่ายแทนคุณ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ  ด้านอาคารสถานที่  กิจกรรม โดย  รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช   อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  บุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่ได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตอบแทนคุณของแผ่นดินอย่างแท้จริง

           

 

              

11111