หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเรารวมภาพกิจกรรมทั้งหมด
  2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 |2561 | 2562 | 2563
   
301253
เลี้ยงปีใหม่บุคลากรสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
281253
คุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา พร้อมคณะเยี่ยมชมสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย และสวนสมุนไพรมหาวิทยาลัยแม่โจ
241253
สวัสดีปีใหม่โครงการหลวงแม่สาใหม่
251153
โครงก่ารปล่อยปลาและปลูกป่าในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 11 โครงการนำร่องจังหวัดเชียงใหม่
240953
บุคคลากรสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย แสดงมุฑิตาจิต แด่ ดร.เทพ  พงษ์พานิช  
300853
วิทยาลัยเกษตรกระบี่ศึกษาดูงานสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
160853
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
120853
โครงการปลูกป่า และสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น วันแม่แห่งชาติ ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
230753
สวนสมุนไพรแม่โจ้
230753
ค่ายโรงเรียนพายัพเทคโนโลยี
190753
ทีมงานจากรายการ เมืองไทยใครๆก็รัก ถ่ายทำ สวนสมุนไพร โครงการพระราชดำริ ศูนย์ท่องเที่ยวเกาตรเชิงนิเวศ และสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
160753
เทศบาลตำบลหนองปริง จ.อยุทธยา ศึกษาดูงาน ปุ๋ยไส้เดือน คณะผลิตกรรมการเกษตร และ โครงการพระราชดำริ สวนสมุนไพร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
120753
โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สำนังานอธิการบดี ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันทรายหลวง
220653
อธิการบดี รองอธิการบดี และคณะผู้แทนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เยี่ยมชมและดูงานสวนสมุนไพรแม่โจ้
220653
กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนได้นำเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในถิ่นธุรกันดาร เข้าร่วมอบรมความรู้ เรื่อง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
090653
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ฮอด เข้าศึกษาดูงานลำไย สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
210553
Dr.Alfredo S. Reyes จาก Pampanga Agricultural College (PAC)ประเทศฟิลิปปินส์เข้าเยี่มชมฟาร์ม
170553
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่มกับชุมชนบ้านโปงรับรางวัลทรัพยากรน้ำ ณ เขื่อนสิริธร จ.อุบลราชธานี
120553
ผู้ฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง(นบก.มจ.)ดูงานฐานเกษตรสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
120553
นักศึกษาและอาจารย์จาก Yunan Agriculture Vocational-Technical College ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
070553
สำนักหอสมุด ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
040553
Dr. Eusebio V. Angara อธิการบดี Aurora State College of Agriculture จากประเทศฟิลิปปินส์พี้อมคณะเข้าเยี่มชมฟาร์มมหาวิทยาลัย
270453
อาจารย์จาก Luangprabang Ariculture and Forestry College (LAFC) เข้าศึกษาดูงาน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
230453
คณะนักศึกษาสาชาชีวะวิทยา จาก Central Luzon State University ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงานสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
190453
พิธีดำหัวผู้อาวุโส นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ณ อาคารแผ่พืช ม.แม่โจ้
080453
รศ.ดนุวัต   เพ็งอ้นเป็นประธานเปิดพิธีเลี้ยงขอบคุณวิทยากรค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ณ ค่ายแทนคุณ
020453
ชาวแม่โจ้เข้าวัดปฏิบัตืธรรม ณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานถ้ำตอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
170353
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราชรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิด โครงการประชุมสัมมนาเเชิงปฏิบัติการ
100353
ค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
090353
นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันต่าง ๆ ประจำปี 2553
090353
ค่ายเดย์แคมป์โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
040353
เทศบาลตำบลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย และเทศบาลตำบลป่าไผ่ให้การต้อนรับ
110253
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
050253
กิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนวัดประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน
300153
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมต้นกล้ารักโลก
270153
ค่ายพักแรมยุวกาชาด โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
270153
ค่ายเดย์แคมป์โรงเรียนหอพระ จ.เชียงใหม่
180153
เดย์แคมป์โรงเรียนบ้านแม่โจ้
130153
ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จ.ลำพูน
060153
เดย์แคมป์โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อ.แม่แตง