หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเราคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสั่งที่
เรื่อง
๑๔๓๓/๒๕๕๙
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๗๗๓/๒๕๕๘
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
๒๒๓๙/๒๕๕๖
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๒๑๘๓/๒๕๕๖
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑๔๓๖/๒๕๕๖
แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๑๓๑/๒๕๕๖
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๒๑๖๕/๒๕๕๕
แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง และคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์
๑๙๐๕/๒๕๕๕
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๑๙๐๔/๒๕๕๕
แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๑๗๙๙/๒๕๕๕
แต่ตั้งรองผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๑๙๘๙/๒๕๕๔
แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๑๙๖๗/๒๕๕๓
แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๒๙๑๗/๒๕๕๒
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย