หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเราคำสั่งสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
คำสั่งที่
เรื่อง
   
21/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดของฟาร์มมหาวิทยาลัย
1/2561
มอบหมายภาระงานให้บุคลากรสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยปฏิบัติงาน
6/2557
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดของฝ่ายบริหารงานฟาร์มบ้านโปง
5/2557
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
12/2556
11/2556
10/2556
แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
9/2556
มอบหมายภาระงานให้บุคลากรสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยปฏิบัติ
1/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์พลังงาน
1/2555
มอบหมายภาระงานให้บุคลากรสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยปฎิบัติ
3/2554
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเก็บรักษาเงินสด ของฝ่ายบริหารงานฟาร์มบ้านโปง
2/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสด ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
1/2554
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บรายได้สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
1/2553
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคคลากรปฏิบัติ
21/2552
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย