หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเราประกาศฟาร์มมหาวิทยาลัย
ประกาศวันที่
เรื่อง
   
1 ต.ค. 63
กำหนดอัตราการเข้าชมแปลงดอกไม้ของฟาร์มมหาวิทยาลัย
31 ก.ค. 63
กำหนดวงเงินทดลองราชการของฟาร์มมหาวิทยาลัย
1 มิ.ย. 63
กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบรรจุกล่อง
1 มิ.ย. 63
กำหนดอัตรารายได้จากการจำหน่ายผักปลอดภัยและผักอินทรีย์
1 มิ.ย. 63
หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงรักษาการใช้ยานพาหนะ
3 เม.ย. 63
การประมูลลำไย
3 เม.ย. 63
การประมูลมะม่วงมหาชนกอินทรีย์
3 เม.ย. 63
การประมูลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง GAP (พื้นที่ 907 ไร่)
๒๐ ส.ค. ๖๒
การประมูลลำไย พื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย (อำเภอพร้าว)
๒๒ เม.ย. ๖๒
การประมูลมะม่วงมหาชนกอินทรีย์
๒๒ เม.ย. ๖๒
การประมูลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง GAP (พื้นที่ 907 ไร่)
๒๖ พ.ย. ๖๑
ผลการตัดเลือกบุคคลสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย (จ้างเหมา)
๑๐ พ.ย. ๖๑
รับสมัครบุคคลเพื่อตัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานหน่วยงานในกำกับ) สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๒๖ พ.ย. ๕๖
กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายกิ่งพันธ์ลำไยและมะม่วงของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๒๖ พ.ย. ๕๖
กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการใช้บริการสถานที่ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการถ่ายภาพและถ่ายทำวิดิโอในรูปแบบธุรกิจและถ่ายทำภาพยนต์ ของบริษัท ห้างร้าน
๑๕ พ.ค. ๕๖
กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการให้บริการห้องประชุมและค่าบริการในการจัดฝึกอบรม ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๑๕ พ.ค. ๕๖
กำหนดแนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับวันเวลาทำงานสำหรับบุคลากรภาคสนามของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๒๗ ก.พ. ๕๖
หลักเกณฑ์และวิธีควบคุมการยืมเงินทดลองราชการ
๑๗ ม.ค. ๕๕
การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
๑๑ ต.ค. ๕๕
กำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานจากเงินรายได้ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๑๑ ต.ค. ๕๕
กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายยางพาราของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๖ ม.ค. ๕๔
กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และค่าบริการอื่นๆของสำฟาร์มมหาวิทยาลัย
๑๑ ก.ย. ๕๒
กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการให้เช่าต้นไม้ในการทำวิจัยฯ ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๓๑ ส.ค. ๕๒
กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และค่าบริการอื่นๆ ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๓๑ ส.ค. ๕๒
กำหนดแนวปฏิบัติงานบุคลากรจากเงินรายได้ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๑๘ มี.ค. ๕๒
มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันจากงบประมาณเงินรายได้ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
๒๔ ธ.ค. ๕๑
อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าสวัสดิการของบุคาลากรสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้
๒๔ ธ.ค. ๕๑
อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้
๑๗ ธ.ค. ๕๑
อัตราการเบอกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการสำหรับบุคลากรของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้
๑๗ ธ.ค. ๕๑
อัตราการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้
๑๗ ธ.ค. ๕๑
อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้
๑๗ ธ.ค. ๕๑
อัตราการเบิกเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมการหารายได้ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยจากเงินรายได
๑๗ ธ.ค. ๕๑
อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนงิทยากรของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้
๑๗ ธ.ค. ๕๑
อัตราการเบิกจ่ายเงินสำหรับที่ปรึกษาและผู้มีอุปการะคุณของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้
๗ ต.ค. ๕๑
กำหนดวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย