หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเราประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประกาศวันที่
เรื่อง
   
16 เม.ย. 63
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย
1. ใบสมัคร ผู้อำนวยการวิสาหกิจ
2. ประวัติส่วนตัว ผู้สมัคร ผู้อำนวยการวิสาหกิจ
3. เอกสารวิสัยทัศน์โดยสังเขป ผู้อำนวยการวิสาหกิจ
9 มี.ค. 63
เรื่อง การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจ
9 มี.ค. 63
เรื่อง การบริหารการพัสดุของหน่วยงานวิสาหกิจ
9 มี.ค. 63
เรื่อง การบริหารการเงินและบัญชีของหน่วยงานวิสาหกิจ
3 ม.ค. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 72 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ธ.ค. 62
ประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 72 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาระบบสื่อมัลติมีเดียอิเล็กทรอนิกส์แบบมีชีวิต ออกแบบและจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในรูปแบบของวีดิทัศน์ สารคดีข้อมูลภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประวัติความเป็นมาของโครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ และสารคดีท่องเที่ยว ดิน น้ำ ป่า พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าเว็บไซต์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พ.ย. 62
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 72 รายการ เพื่อใช้ในโครงการการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านโปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ย. 62
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาระบบสื่อมัลติมีเดียอิเล็กทรอนิกส์แบบมีชีวิต ออกแบบและจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในรูปแบบของวิดีทัศน์ สารคดีข้อมูลภาพเคลื่อนไหวพร้อม เสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประวัติความเป็นมาของโครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ และสารคดีท่องเที่ยว ดิน น้ำ ป่า พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ย. 62
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 72 รายการ เพื่อใช้ในโครงการการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านโปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ม.ค. 62
การประมูลลำไย
20 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงถนนสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.ค. 61
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงถนนสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ค. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร" พื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
9 ก.ค. 61
การประมูลลำไย
17 เม.ย 61
การประมูลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง GAP (พื้นที่ 907 ไร่)
9 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ธ.ค. 59
ขยายเวลาการประมูลลำไย
30 พ.ย. 59
การประมูลลำไย
12 มิ.ย. 59
วิเคราะห์และออกแบบระบบน้ำในพื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
13 มิ.ย. 59
การประมูลลำไย
29 พ.ค. 59
การประมูลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง GAP (พื้นที่ 907 ไร่)
29 พ.ค. 59
การประมูลมะม่วงมหาชนกอินทรีย์
29 พ.ค. 59
การประมูลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง GAP (อำเภอพร้าว)
2 พ.ค. 59
งานวิเคราะห์และออกแบบระบบน้ำในพื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
6 พ.ค. 58
การประมูลลำไย
30 เม.ย. 58
การประมูลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (อ.พร้าว)
3 เม.ย. 58
การประมูลมะม่วงมหาชนกอินทรีย์
3 เม.ย. 58
การประมูลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง GAP
23 ก.ย. 56
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำมินิสปริงเกอร์ พร้อมบ่พักน้ำ คสส. ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอพร้าว