กิจกรรมการท่องเที่ยว
อาหารพื้นเมือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
 


กิจกรรมการท่องเที่ยว
   
นั่งรถไฟล้อยางชมวิถีชีวิตชุมชนบ้านโปง
ชมโครงการบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ไม้ตัดดอก (เบญจมาศ)
  การเลี้ยงกวางเพื่อผลิตเขาอ่อน
  สวนสมุนไพร
  แปลงสาธิตการเกษตร
  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
  ลำไยนอกฤดูการ
  เต้นท์พักแรม
  ฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน
ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนา
ตกปลาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
เดินเท้าชมธรรมชาติในป่าอนุรักษ์บ้านโปงและศึกษาระบบนิเวศวิทยา
ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ
ศึกษาวิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติ (หาของป่า)
ชมนกในป่าอนุรักษ์บ้านโปง
นวดแผนไทย, นวดสมุนไพร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้าน
ชมการแสดงพื้นเมือง (ฟ้อนเล็บ, ดนตรีพื้นเมือง, ปล่อยโคม)
ไหว้พระวัดดอยแท่นพระผาหลวง ตำนาน 700 ปี (UNSEEN THAILAND)

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านโปง เชียงใหม่
โทร . 081-961-5960, e-mail : homestaybanpong@gmail.com