หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเราชาวแม่โจ้เข้าวัดปฏิบัตืธรรม ณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานถ้ำตอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
วันที่ 2-4 เมษายน 2553

หลวงพ่อสุชิน  วิมโล
ทำบุญผ้าป่ากลางแจ้ง
ถ่ายรูปกับหลวงพ่อ
ถ่ายรูปกับแม่ชีหลี