หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเราเกี่ยวกับหน่วยงาน
  • พันธกิจ (Mission)

ฟาร์มเกษตรปลอดภัยที่ทันสมัย มีมาตรฐานพร้อมสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ

พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนารายได้อย่างยั่งยืน