หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเราเกี่ยวกับหน่วยงาน
  • วัตถุประสงค์ขององค์กร (Objectives)

เพื่อเป็นฟาร์มเกษตรที่เป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านการเกษตที่ปลอดภัย ทันสมัย มีมาตรฐาน  และสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ

เเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้จากการดำเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย นำไปสู่การพึ่งตนเอง