หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเราเกี่ยวกับหน่วยงาน
  • วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ปลอดภัยและยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่นานาชาติ”

(Reinventing MJU Farm : Go to International Safety & Sustainable Agricultural Technology Learning Center)