หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเราเกี่ยวกับหน่วยงาน
  • หน้าที่และรายละเอียดการทำงานของแต่ละฝ่าย
 
 

5.9 งานยานพาหนะและเครื่องจักรกลเกษตรี

 
 

- ควบคุมและดูแลรักษายานพาหนะทุกชนิดภายในสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน
- วางแผนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพ
- จัดทำตารางการขอใช้รถยนต์ของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย

              
 

5.10 งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

 
 

- ปรับปรุง ดูแล ตกแต่งภูมิทัศน์ พื้นที่ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย ให้สวยงามอยู่เสมอ
- วางแผน การผลิตและจำหน่ายกล้าพันธุ์ไม้ผลทุกชนิด
- ดูแลความสะอาดของอาคารสำนักงานและที่พักนักศึกษา

 
 

5.11 งานสนับสนุนกิจการพิเศษมหาวิทยาลัย

 
 

- ดูแลรักษา ตรวจเช็ค ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ไฟฟ้าและประปาของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
- ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

              
 
 

5.12 งานท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ

 
 

- วางแผน ควบคุมดูแล และประสานงานภายในศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชุมชน
- วางแผน ควบคุมดูแล งานสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จย่า

  5.13 งานอื่น ๆ ที่อธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยมอบหมาย
 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานฟาร์ม (พร้าว)

 
 

6.1 งานผลิตพืช

 
 

 - วางแผนการผลิต การบริหารจัดการและจำหน่ายไม้ผลทุกชนิด
- วางแผนการปลูก ดูแลรักษาและการบริหารจัดการยางพารา
- วางแผนการวิจัยตลอดจนเผยแพร่ความรู้ในด้านไม้ผล และยางพาราให้กับผู้สนใจทั่วไป

              
   
  6.2 งานบริการวิชาการและวิจัย
 
 

- ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

 

6.3 งานอื่น ๆ ที่อธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยมอบหมาย

หน้า   1  |  2  |  3