หน่วยงาน
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ที่พัก
ติดต่อเราบุคลากร
         
  ผู้บริหาร
 
 

ดร.สุรชัย ศาลิรัศ
นักวิชาการเกษตร
ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย

   
นางมิ่งขวัญ   แดงสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา
รองผู้อำนวยการ


นายสถาพร  ฉิมทอง
นักวิชาการเกษตร

รองผู้อำนวยการ
     
นายศักดิ์ดา   ชัยเทพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้าสำนักงาน
           
 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
         
นางมิ่งขวัญ   แดงสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา
นายศิวพิชญ์ แดงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
นายบุญเลิศ    พันธุ
พนักงานเกษตร
     

 

 

 

 

 
นางสาวศิริจันทร์ พันธุ
พนักงานเกษตร


 

ฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการ

  

ดร.สุรชัย ศาลิรัศ
นักวิชาการเกษตร

นายสถาพร  ฉิมทอง
นักวิชาการเกษตร


นายธนภัทร  เย็นมาก
นักวิชาการเกษตร
     
นายสรเดช  จันทร์เที่ยง
นักวิชาการเกษตร  
นายณฤพล   อัฐวงศ์
นักวิชาการเกษตร
นายกฤษณโชติ  ประชาโรจน์
นักวิชาการเกษตร

     
นายพัลลภ  ดวงบาล
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

นายจินดา  ปาวิน
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นายไมตรี  จันทร์เจริญ
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
     
นายบุญช่วย  ดาวเรือง
พนักงานเกษตร
นางยอดเรือน  ศรีวิชัย
พนักงานเกษตร
นางศรีทอง นิรันต์
พนักงานเกษตร
     
นางเครือวรรณ   ขะจ๋อม
พนักงานเกษตร
นายสุนทร    ยะแก้ว
พนักงานเกษตร
นางกมลทิพย์  ชมภูคำ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
     
นายสมบูรณ์  ชมภูคำ
พนักงานเกษตร
นางสาวอุษา  กอนแสง
พนักงานเกษตร
นายช่วย คำตุ้ย
พนักงานเกษตร

     
นายศุภกานต์ วิโสภา
พนักงานเกษตร
นายสมศักดิ์ สารพันธุ์
พนักงานเกษตร
     
   
   
   

ฝ่ายสำนักงาน
           
นายศักดิ์ดา   ชัยเทพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางวชิราพันธ์ เวเดอะคินท์   
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางกาญจนา   ปงหาญ
นักวิชาการพัสดุ
     
นางสาวสุกัญญา   กิติเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวปวีณา   ลิมป์กาญจนวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมใจ   ปงหาญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา